مفتول سیاه

مفتول-سیاه

مفتول سیاه

طبق متن دلخواه

کد نام سایز واحد قیمت
1 مفتول سیاه 1/5 کیلوگرم تماس بگیرید
2 مفتول سیاه 2 کیلوگرم تماس بگیرید
3 مفتول سیاه 2/5 کیلوگرم تماس بگیرید
4 مفتول سیاه 3 کیلوگرم تماس بگیرید
5 مفتول سیاه 3/5 کیلوگرم تماس بگیرید
6 مفتول سیاه 4 کیلوگرم تماس بگیرید
7 مفتول سیاه 4/2 کیلوگرم تماس بگیرید
8 مفتول سیاه 4/5 کیلوگرم تماس بگیرید
9 مفتول سیاه 4/7 کیلوگرم
10 مفتول سیاه 5 کیلوگرم تماس بگیرید
11 مفتول سیاه 5/2 کیلوگرم تماس بگیرید
12 مفتول سیاه 6 کیلوگرم تماس بگیرید
13 مفتول سیاه 7 کیلوگرم تماس بگیرید
14 مفتول سیاه 8 کیلوگرم تماس بگیرید
اسکرول به بالا