آهن خوش تراش گرد

آهن خوش تراش

آهن خوش تراش گرد

طبق متن دلخواه

کد نام سایز واحد قیمت
1 آهن خوش تراش گرد 10 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
2 آهن خوش تراش گرد 11 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
3 آهن خوش تراش گرد 12 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
4 آهن خوش تراش گرد 13 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
5 آهن خوش تراش گرد 14 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
6 آهن خوش تراش گرد 15 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
7 آهن خوش تراش گرد 16 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
8 آهن خوش تراش گرد 17 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
9 آهن خوش تراش گرد 18 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
10 آهن خوش تراش گرد 19 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
11 آهن خوش تراش گرد 20 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
12 آهن خوش تراش گرد 21 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
13 آهن خوش تراش گرد 22 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
14 آهن خوش تراش گرد 23 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
15 آهن خوش تراش گرد 24 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
16 آهن خوش تراش گرد 25 کیلوگرم کاشان (2%±) 19500
اسکرول به بالا